Vind verkooppunt
Showrooms
  • Showroom
  • Proeflocaties
  • Bouwmarkt
  • Installateur
  • Winkels
  • Experience centers

Mijn portfolio

Je hebt nog geen producten toegevoegd aan je portfolio

Als je producten hebt toegevoegd aan je portfolio, kun je ze hier direct printen, via e-mail versturen of downloaden.

0 Product(en)
Download als PDF
Alles verwijderen

Dit product zit al in je portfolio.

Algemene voorwaarden Wedstrijd Grohe Colors-collectie

1. INLEIDING

Deze voorwaarden, samen met de voorwaarden in ons Privacybeleid (https://www.grohe.com/29390/privacy/), zijn van toepassing op je deelname aan de Grohe Colors-collectiewedstrijd.

1.1 De prijs van de badkamersets uit de Grohe Colors-collectie wordt gesponsord door GROHE ("wij", "ons", "onze" of "sponsor", indien van toepassing). Je vindt onze bedrijfs- en contactgegevens aan het einde van deze Voorwaarden.

1.2 Lees deze Voorwaarden aandachtig door, want door deel te nemen aan de wedstrijd, word je geacht akkoord te gaan met het voldoen aan deze voorwaarden.

1.3 We raden je aan een exemplaar van deze Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik. Je kunt contact met ons opnemen met betrekking tot de wedstrijd of een kopie van deze Voorwaarden aanvragen door een brief te schrijven aan de hand van onze contactge-gevens aan het einde van deze Voorwaarden. Als je per post een kopie van deze voorwaar-den wilt ontvangen, moet je ons een gefrankeerde en geadresseerde envelop sturen.

1.4 Eventuele klachten met betrekking tot deze Wedstrijd moeten worden verzonden naar Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf.

2. TOELATING EN DEELNAME

2.1 De Wedstrijd start op 1 januari 2019 en eindigt op 31 maart 2019 ("Wedstrijdperiode"). Alle inzendingen buiten de Wedstrijdperiode komen niet in aanmerking voor deelname. Als je je inzending vóór het einde van de Wedstrijdperiode verwijdert of bewerkt, komt je deelname niet in aanmerking voor selectie voor de Wedstrijd.

2.2 Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet je 18 jaar of ouder zijn.

2.3 Je bent niet verplicht een aankoop te doen om deel te nemen aan de Wedstrijd. Je hebt echter wel een internetverbinding nodig om toegang te krijgen tot onze website waar de Wed-strijd wordt uitgevoerd.

2.4 Medewerkers (en hun gezins- of familieleden) van de volgende bedrijven komen niet in aanmerking voor deelname aan de Wedstrijd:

2.4.1 de Sponsor;

2.4.2 elk bedrijf of elke organisatie die betrokken is bij of verbonden is met de Wedstrijd;

2.4.3 een reclamebureau of aanbieder van digitale media of webdiensten die verbonden is aan de Wedstrijd; en

2.4.4 een gelieerde of groepsmaatschappij van de bedrijven in paragraaf 2.4.

2.5 Door deel te nemen aan de Wedstrijd, beloof je dat alle door jou verstrekte informatie juist, nauwkeurig, actueel en volledig is. We behouden ons het recht voor om tijdens en/of na de Wedstrijdperiode te verifiëren of je in aanmerking komt om deel te nemen aan de Wedstrijd.

2.6 We behouden ons het recht voor om geen prijs toe te kennen (en een andere winnaar te selecteren) als we weten of redelijkerwijs kunnen vermoeden dat je op het moment van de inzending niet in aanmerking kwam om deel te nemen aan de Wedstrijd.

3. INZENDINGEN

3.1 Deelname en registratie ("deelname") aan de wedstrijd is uitsluitend online mogelijk op: colors.grohe.com

3.2 Jij en jouw deelname aan deze Wedstrijd moeten te allen tijde aan deze Voorwaarden voldoen.

3.2 We staan geen meerdere inzendingen per deelnemer toe.

3.3 Jouw deelname en alle informatie die je indient, moet persoonlijk zijn en specifiek betrek-king op jou hebben. Inzendingen namens een andere persoon worden niet geaccepteerd en gezamenlijke inzendingen zijn niet toegestaan.

3.4 Je bevestigt dat je inzending en alle informatie die je indient en/of verspreidt, geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendom, privacy of andere rechten van derden en niets bevat dat lasterlijk, obsceen, vertrouwelijk, aanstootgevend, beledigend, intimiderend, bedreigend of anderszins onwettig of ongepast is. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de informatie die je verstrekt, te screenen, filteren en/of controleren en om deze informa-tie te bewerken, weigeren te verspreiden of te verwijderen.

3.5 Verzendbewijzen en/of schermafbeeldingen kunnen niet worden geaccepteerd als bewijs van aanlevering van je inzending. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor fouten, wegla-tingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, vertragingen in de werking of verzending, communicatiestoringen, diefstal, vernietiging, wijziging of onbevoegde toegang tot inzendin-gen.

3.6 We behouden ons het recht voor om jou en/of een deel van je inzendingen te diskwalifi-ceren of buiten beschouwing te laten als we goede gronden hebben om aan te nemen dat je een van deze voorwaarden hebt overtreden.

3.7 In het geval dat een deelnemer of zijn deelname wordt gediskwalificeerd voor een Wed-strijd, kunnen we naar eigen goeddunken beslissen of een vervanger moet worden geselec-teerd. In dit geval worden eventuele nieuwe deelnemers geselecteerd op basis van dezelfde criteria als de oorspronkelijke deelnemer en onderworpen aan deze Voorwaarden.

3.8 Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlate, verloren, beschadigde, corrupte, verkeerd geadresseerde, onvolledige of frauduleuze inzendingen.

3.9 We behouden ons het recht voor inhoud te verwijderen die onacceptabel, onwettig of aanstootgevend wordt geacht voor de Sponsor, het Sponsormerk of andere deelnemers.

3.10 We behouden ons het recht voor om op elk moment de geldigheid van inzendingen en deelnemers (inclusief identiteit, leeftijd en adres van de deelnemers) te verifiëren.

3.11 Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld, wij niet verantwoordelijk zijn voor het op virussen controleren van inzendingen of back-ups, archivering of bewaring.

4. SELECTIE EN AANKONDIGING VAN WINNAARS

4.1 De winnaars worden willekeurig getrokken binnen 10 werkdagen na het einde van de Wedstrijdperiode.

4.2 De prijs moet binnen 48 uur na de datum van kennisgeving via e-mail of telefoon worden aanvaard. In het geval van niet-acceptatie binnen de aangegeven periode kan de toegekende prijs opnieuw worden toegewezen aan de volgende willekeurig getrokken inzending.

4.3 We behouden ons het recht voor winnaars om schriftelijk nadere informatie te vragen om te verifiëren of ze in aanmerking komen voor deelname aan de Wedstrijd in overeenstem-ming met deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot leeftijdsverificatiegegevens.

4.4 Als binnen 48 uur na de datum van kennisgeving en na 3 contactpogingen of vooraf-gaand aan de selectie de winnaar niet kan worden bereikt, behouden we ons het recht voor om een andere winnaar als alternatieve winnaar te selecteren in overeenstemming met het selectieproces in deze Voorwaarden. Als een winnaar een prijs afwijst, verliest deze elk recht op de prijs.

4.5 Teruggave van een prijsvermelding als onbestelbaar of niet-beantwoord zoals gespecifi-ceerd in de kennisgeving (en binnen de aangegeven tijd) kan leiden tot diskwalificatie en se-lectie van een andere winnaar.

5. PRIJZEN

5.1 Er zullen tien winnaars worden geselecteerd en elke winnaar wint een badkamerset uit de Grohe Colors-collectie.

5.2 Elke set bevat één Essence L-Size wastafelkraan, één hoofddoucheset, één Skate Cos-mopolitan wandplaat, één handdoekringhouder en één toiletrolhouder - allemaal in dezelfde GROHE Colour. Elke winnaar kan een voorkeur aangeven voor een gewenste kleur uit de GROHE Colors-collectie. De uiteindelijke kleur hangt echter af van de beschikbaarheid van het product.

5.3 Prijzen zijn niet-overdraagbaar en niet-onderhandelbaar en kunnen niet worden terugbe-taald, geruild, gewijzigd of in contant geld worden uitbetaald. We behouden ons het recht voor om prijzen door een gelijke of hogere waarde en redelijke gelijkwaardigheid te vervangen als de originele prijzen niet beschikbaar zijn of in geval van omstandigheden buiten onze redelijke controle.

5.4 De levertijd is ongeveer 16 weken.

6. ONZE AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade, verlies, ver-wonding of teleurstelling die je lijdt als gevolg van je deelname aan de Wedstrijd of het accep-teren van een prijs. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen of (techni-sche) storingen van een telefoonnetwerk of -lijnen, elektronische apparaten, systemen, ser-vers, providers, websites of computerapparatuur of software, het mislukken van het ontvan-gen van een e-mail of een inzending als gevolg van technische storingen of verkeersconges-tie op het internet, op telefoonlijnen of op een website, of een combinatie hiervan, met inbe-grip van letsel of schade aan het apparaat van jouzelf of iemand anders in verband met of als gevolg van deelname aan of het downloaden van materiaal van de Wedstrijd.

6.2 Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor inzendingen die lasterlijk materiaal bevatten, inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij of an-derszins onwettig zijn.

6.3 Niets in deze Voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt of uitgesloten door toepasselijk recht.

7. PUBLICITEIT EN JE PERSOONSGEGEVENS

7.1 Door je deelname aan de Wedstrijd verzamelen wij bepaalde persoonlijke gegevens van jou. Raadpleeg ons Privacybeleid (https://www.grohe.com/29390/privacy/) voor informatie over de persoonlijke gegevens die we online verzamelen en de doeleinden waarvoor we die gegevens gebruiken. Wij zullen de informatie over jou in overeenstemming met dat beleid verwerken. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, stem je in met deze verwerking, inclusief het delen van je persoonlijke gegevens met onze leveranciers die jou helpen bij het verloop van de Wedstrijd en het verwerken van de prijzen.

7.2 Je hebt het recht op toegang tot je persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard of om ons te verzoeken te stoppen met het gebruik van deze gegevens. Elk verzoek hiervoor moet schriftelijk worden ingediend bij Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf.

7.3 Alle persoonlijke en andere gegevens die betrekking hebben op deelnemers worden door ons gedurende een redelijke periode na het aflopen van de Wedstrijd bewaard om ons te hel-pen op een consistente manier wedstrijden uit te voeren en eventuele vragen over de Wed-strijd af te handelen.

8. WIJZIGINGEN IN DE WEDSTRIJDVOORWAARDEN

8.1 We kunnen in geval van omstandigheden die buiten onze redelijke controle liggen de Wedstrijd wijzigen, opschorten of beëindigen, de sluitingsdatum of -tijd verlengen of andere wijzigingen in de Wedstrijd of Voorwaarden aanbrengen.

8.2 Waar dat redelijkerwijs mogelijk is, zullen wij je van tevoren van dergelijke wijzigingen op de hoogte brengen of op het moment dat wij wijzigingen aanbrengen door de gewijzigde Voorwaarden op deze pagina te plaatsen en/of via een bericht op toepasselijke sociale me-diaplatform(en) waar de Wedstrijd wordt uitgevoerd.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTSGEBIED

9.1 De Wedstrijd en deze Voorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht en eventuele geschillen zijn onderworpen aan de jurisdictie van de Duitse rechtbanken.

10. BEDRIJFS- EN CONTACTGEGEVENS

10.1 De sponsor van de Wedstrijd is GROHE, een in Duitsland gevestigde onderneming met het volgende vestigingsadres: Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf.

Dit is ons wettelijk geregistreerde vestigingsadres en ook het adres voor algemene corres-pondentie.