SMART voorwaarden van lidmaatschap en gebruik

1. Gebruik en inhoud

Het gebruik van de mobiele toepassing "SMART Reader" (hierna "APP" genoemd) geleverd door GROHE A.G. of aan haar gelieerde ondernemingen ("GROHE") en haar web portal www.grohesmart.com (hierna "portal" genoemd) is uitsluitend toegestaan onder de volgende gebruiksvoorwaarden.

2. Technische voorschriften en beschikbaarheid

Voor de technische termen en voorwaarden voor het gebruik van de APP, zie de aparte gebruiksvoorwaarden in de respectievelijke downloadgebieden.

GROHE doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de APP en portal en de informatie altijd beschikbaar en volledig zijn. De gebruiker ziet af van juridische claims in geval van niet-beschikbaarheid.

GROHE is niet aansprakelijk voor gebreken en tekortkomingen in de informatie, software of gegevens, en specifiek voor de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid daarvan, met betrekking tot kosteloos verstrekte de informatie, software en gegevens.

3. Registratie en gebruik van diensten

Om toegang en gebruik te krijgen tot de APP en het portal moet het bedrijf zich registreren bij SMART.

Registratie voor een bedrijf kan worden gedaan door iedere juridisch of natuurlijk volwassen persoon die de eigenaar is van één of meer installatieondernemingen of hiervan toestemming heeft gekregen. Andere medewerkers van het bedrijf (leden) mogen zich ook registreren en bonuspunten sparen voor het SMART punten account van het geregistreerde bedrijf. De bonuspunten zijn het eigendom van het geregistreerde bedrijf.

Er wordt hierbij geen wettelijk recht voor registratie of gebruik van de APP en portal geïmpliceerd. GROHE behoudt zich het recht voor om de registratie van toegang tot SMART van een bedrijf of van een medewerker van een bedrijf dat deelneemt aan het SMART spaarprogramma te weigeren.

Registratie vereist invoer via de portaalsite van alle vereiste gegevens in het portaal. Dit omvat uw voor- en achternaam, evenals informatie over het bedrijf waar u werknemer bent als een installateur (lid) of waarvoor u zich als eigenaar voor het SMART programma wenst te registreren. Na registratie, zal uw SMART account worden gekoppeld aan het account van uw bedrijf. U dient alleen nauwkeurige informatie over uzelf en uw bedrijf op te geven. Voor het gebruik van de APP mag u niet meer dan één account instellen.

In gevallen waar de verificatie van login gegevens mislukt en/of onjuiste informatie of gegevens zijn ingevoerd bij de registratie en/of in het geval van vermoed of schijnbaar misbruik van de APP of portal en/of in het geval van schade aan of aantasting van de prestaties van de APP of portal, en/of in gevallen van ernstige schending van deze gebruiksvoorwaarden behoudt GROHE zich het recht voor om uw account te blokkeren of te verwijderen.

4. Bonus Punten

Bepaalde GROHE producten hebben een "UPI conversiecode" aan de bovenkant van de verpakking. Als u een GROHE product zoals hierboven beschreven hebt gekocht, kunt u deze Code invoeren in de APP. Elke keer dat u een UPI Code invoert, worden de bonuspunten bijgeschreven op uw account. Deze bonuspunten kunnen worden ingeruild voor cadeaus op het portaal.

UPI Codes kan of kan niet aanwezig zijn op een GROHE product. Elke code kan slecht éénmalig ingevoerd worden. Als de code al is ingevoerd, geldt geen wettelijk recht om deze naar bonuspunten te converteren.

Bonuspunten zijn geldig voor het jaar waarin zij worden opgebouwd en gedurende 1 jaar daarna en vervallen automatisch na die tijd.

In geval van misbruik van het bonuspunten programma, in het bijzonder voor het inruilen van een UPI Code zonder de aanschaf van het product, behoudt zich GROHE het recht voor om de bonuspunten te verwijderen en uw account te blokkeren of te verwijderen.

De artikelen die u kunt verkrijgen tegen inwisseling van SMART bonuspunten zijn die specifiek op het portaal zijn vermeld. Een SMART bonuspunt heeft een vergelijkbare waarde in deze uitwisseling van € 0,10. Indien het cadeau is uitgeleverd heeft GROHE geen verplichting tot het inwisselen van bonuspunten. Bonuspunten worden afgetrokken van uw SMART account. GROHE gaat ervan uitgegaan dat er geen garantie of aansprakelijkheid is voor de cadeaus uit hoofde van het van bonus punten programma.

SMART bonus punten zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

5. Prijs trekkingen

Op basis van bepaalde ingewisselde UPI-codes doet GROHE extra prijstrekkingen. De prijstrekking vindt plaats op initiatief van GROHE. Het vindt plaats met regelmatige of onregelmatige tussenpozen en zal niet van tevoren worden aangekondigd. GROHE heeft het recht om de prijstrekking op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te staken.

Winnaars zullen per e-mail en via de APP over prijzen worden ingelicht. Namen van winnaars zullen niet worden gepubliceerd. Nadat de prijzen aan de winnaars zijn toegekend heeft GROHE geen verdere verplichting. Prijzen zijn voor u persoonlijk, niet voor uw bedrijf. GROHE aanvaardt geen garantie of aansprakelijkheid voor prijzen die in de trekkingen zijn toegekend.

6. Belastingen, vergoedingen, en andere inhouding

Elk vorm van belastingen, vergoedingen en andere inhoudingen in verband met het inwisselen, gebruiken en aanvaarding van cadeaus en prijzen als onderdeel van dit programma vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

7. Beëindiging van het SMART programma

GROHE behoudt zich verder het recht voor de optie om productaankopen via de APP en portal te registreren, op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. Deelnemers zullen van een dergelijke beëindiging via e-mail of op een andere manier, bijvoorbeeld in de tekst op het internetportaal op de hoogte worden gesteld. Vanaf dat moment, zullen deelnemers niet langer SMART punten kunnen registreren en dus niet langer kunnen sparen voor aanvullende of nieuwe SMART punten die kunnen worden ingewisseld. De tot op dat moment geregistreerde SMART punten blijven gehandhaafd en kunnen worden ingewisseld voor cadeaus. GROHE is niet aansprakelijk voor enige claims voor schade die voortvloeit uit de beëindiging van het SMART programma.

8. Intellectuele-eigendomsrechten

Alle rechten (b.v. auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten) met betrekking tot inhoud, gegevens, geüploade en eventuele andere elementen blijven het exclusieve eigendom van GROHE of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht. Alle inhoud is uitsluitend bedoeld voor gebruiker’s persoonlijke informatie. Enig ander gebruik, in bepaalde met name reproductie, distributie van afbeeldingen en tekst, of het publiekelijk beschikbaar stellen van teksten en beelden is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van GROHE.

GROHE verleent het niet-exclusieve en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de verstrekte informatie, de software en de documentatie op de APP en portal, mits dat het gebruik voldoet aan de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Elk ander gebruik is verboden.

Informatie verkregen door de toegang tot de APP en portal is voor persoonlijk gebruik en informatiedoeleinden.

Gegevens ontsloten door query’s mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor het creëren van een eigen database in enig mediaformaat, bijvoorbeeld ten behoeve van commerciële gegevensverwerking of uitwisseling van informatie en/of enig ander commercieel gebruik.

Het koppelen, de integratie, of het combineren van de APP of portal of afzonderlijke elementen daarvan met andere software of databases of meta-databases is verboden.

9. Geen garantie voor de juistheid en volledigheid

GROHE biedt geen garantie betreffende de juistheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere inhoud van de APP en portal of zijn geschiktheid voor specifieke toepassingen.

GROHE behoudt zich het recht voor om de informatie in de APP en portal en de aangeboden cadeaus op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te wijzigen of aan te passen. Bovendien kunnen er specificaties of algemene beschrijvingen van technische eigenschappen opgenomen zijn, die in sommige gevallen niet beschikbaar kunnen zijn.

10. Aansprakelijkheid

(1) In het geval van schade voor leven, lichaam of gezondheid, veroorzaakt door een nalatige schending van verplichting door GROHE of door een opzettelijke of nalatige schending van de verplichting door een wettelijke vertegenwoordiger of een gecontracteerde agent, is GROHE aansprakelijk zonder beperking.

(2) In alle andere gevallen wordt de GROHE aansprakelijkheid beperkt tot incidenten van kwaadaardige opzet en grove nalatigheid. Hetzelfde geldt voor haar vertegenwoordigers en gecontracteerde agenten. In het geval van lichte nalatigheid wordt de aansprakelijkheid van GROHE beperkt tot schending van enige verplichting van bijzonder belang bij het bereiken van de toepassing van de overeenkomst. Hieronder wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot de schade die redelijkerwijze kan worden voorzien en te verwachten zijn onder deze overeenkomst.

(3) De aansprakelijkheid in overeenstemming met de German Product Liability Act blijft hierbij onverlet (§ 14 ProdHG).

(4) GROHE is niet aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld, verlies van data, opgelopen tijdens het gebruik van deze toepassing

11. Privacybescherming

Uw persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres) zullen alleen door GROHE worden gebruikt met inachtneming van de toepasselijke wet bescherming persoonsgegevens.

Persoonlijke gebruikersgegevens zijn door GROHE slechts opgeslagen voor zover als nodig om te voldoen aan het doel, bepaald in deze overeenkomst. Verzamelde gegevens zullen niet worden verkocht of doorgegeven aan derden.

Door in te stemmen met deze voorwaarden, geeft u toestemming dat uw gebruik van de APP en portal in een gebruikersprofiel worden opgeslagen en geanalyseerd.

Door in te stemmen met deze voorwaarden, geeft u toestemming dat uw persoonlijke gegevens door GROHE worden gebruikt voor nieuwsbrieven en persoonlijke commerciële berichten naar u of uw bedrijf te sturen. Door zich te registreren bevestigt u dat u gemachtigd bent om commerciële boodschappen voor uw bedrijf te mogen ontvangen. De verklaring van toestemming voor het ontvangen van een nieuwsbrief kan op elk gewenst moment worden ingetrokken, effectief vanaf dat moment. Een speciale link vindt u in iedere nieuwsbrief zodat u uw toestemming te allen tijde kunt intrekken.

De gebruiker heeft recht op gratis informatie over persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen door GROHE en behoudt zich het recht voor om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen.

In het geval waar u toestemming gegeven heeft om uw gegevens op te slaan of te verwerken, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, effectief vanaf dat moment.

U kunt op elk moment verzoeken uw registratie te laten vervallen. In een dergelijk geval zal GROHE alle gebruikersgegevens en andere opgeslagen persoonlijke gegevens, zodra ze niet langer nodig zijn, verwijderen.

12. GROHE SMART Cash Card

Gebruik maken van de GROHE SMART Betaalpas: Gebruiksvoorwaarden & Veelgestelde vragen.

13. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden bepaald door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Duitsland. Toepassing van de United Nations Convention of Contracts for the International Sale of Goods wordt expliciet uitgesloten.